Spread the love
Decoding the vedas

Decoding the Vedas : Understanding Their True Significance

Namaskar There is a Subhashit in Subhashit Manjusha (सुभाषित मंजूषा): आहारनिद्राभयमैथुनम् च सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम् । ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः ॥ –[…]